Haraya 2020

VISION 2020

 Isa kami sa mga nangunguna sa mundo sa larangan ng edukasyon at paglikha ng kaalaman sa agham panlipunan at pilosopiya.

We are a global leader in education and knowledge production in the social sciences and philosophy.

 

Kami ay masiglang komunidad ng mga guro, mananaliksik, mag-aaral, kawani, at alumni na maagap at buong-sigasig na nag-aambag sa pagpapaunlad ng buhay ng tao at nakikisangkot sa mga pandaigdigang isyu.

We are a vibrant community of faculty, research and extension personnel, students, staff, and alumni who proactively contribute to the enhancement of the quality of life and are engaged with global issues and concerns.

 

Itinataguyod namin ang mga taal na sistema ng kaalamang lubhang mahalaga sa pagpapabuti ng kalagayan ng sangkatauhan.

We promote indigenous knowledge systems that are essential to improving the human condition.

 

Kami ay institusyong kinikilala sa mundo sa paglikha ng mga makabuluhan, makabago, at napapanahong interdisiplinaryong pananaliksik at teknolohiyang panlipunan.

We are a globally recognized institution that produces relevant, innovative, cutting-edge interdisciplinary research and social technologies.

 

Ginagampanan namin ang mahalagang papel sa paglinang ng huwarang mag-aaral ng UP.

We play a vital role in nurturing the ideal UP student.