‘Anong GE ba ang naabutan mo?’: Forum ukol sa programang GE at K+12

Published on 23 October 2014

            Sa pangunguna ng Tanggapan ng Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko, isinagawa ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) ang isang forum hinggil sa General Education (GE) Program ng kolehiyo at unibersidad at ang implikasyon dito ng programang K+12 ng Departament of Education (DepEd). Ginanap ito sa Silid Palma 207 mula ika-8 n.u. hanggang ika-4 n.h. Pormal na binuksan ni Dr. Grace H. Aguiling-Dalisay ang forum. Nagsilbing guro ng programa si Dr. Jeanette L. Yasol-Naval, ang Tagapangulo ng Departamento ng Pilosopiya. Naging tagapagpadaloy ng mga malayang talakayan si Dr. Aldrin E. Lee, ang Tagapangulo ng Departamento ng Linggwistiks. Dinaluhan ng kaguruan at mag-aaral ang nasabing aktibidad.

            Ang unang bahagi ng forum ay mga panayam mula sa mga piling tagapagsalita. Nagbahagi ng maikling panayam sina Dr. Rosario I. Alonzo, Dekano ng Kolehiyo ng Edukasyon, Dr. Ricardo T. Jose, Direktor ng Third World Studies Center, at Dr. Ma. Luisa T. Camagay, Propesor mula sa Departamento ng Kasaysayan. Ibinahagi ni Dr. Alonzo ang kaniyang pagtingin sa programang K+12, gayundin ang mga katangian, kahinaan at suliraning kaakibat nito. Inilahad naman ni Dr. Jose ang kanyang saliksik hinggil sa kasaysayan ng GE Program ng unibersidad at ang kanyang personal na pagtingin dito. Samantala, binasa ni Dr. Maria Bernadette L. Abrera, Tagapangulo ng Departamento ng Kasaysayan, ang papel na inihanda ni Dr. Camagay tungkol sa kanyang karanasan bilang guro at mag-aaral ng mga kursong GE.

            Tumuon ang ikalawang bahagi ng programa sa ulat ng Sub-komite sa Students’ Evaluation of Teachers (SET); at Sub-komite sa Repleksyon. Inilahad nina Prop. Jay A. Yacat, Dr. Anna Tuazon, at Prop. Felipe Jocano, Jr. ang kanilang mga kwantitatibo at kalitatibong pagsusuri ukol sa GE Program ng kolehiyo, partikular sa ilang mga kursong required tulad ng Kasaysayan 1 (Kas1) at Philosophy 1 (Philo1). Sa pagtatapos ng mga talakayan, bumuo ng mga mungkahi ang kolehiyo hinggil sa mga tunguhin at pagbabagong maaaring isagawa para sa pagpapaunlad ng programang GE sa kolehiyo at sa unibersidad. Nagbigay ng paglalagom at pangwakas na mensahe si Dr. Ma. Theresa Payongayong, ang Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko ng KAPP.

 

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman