CSSP-NSTP Eksibit at Pagtatapos

Published on 02 May 2017

Date: Mayo 15-19, 2017
Title of Event: “CSSP-NSTP: Naglilingkod sa KAPPwa, Naglilingkod sa Bayan!”
Isang Linggong Eksibit
Venue: First Floor, Palma Hall Lobby
Time: 8:00 n.u. – 5:00 n.h.

Isang linggong eksibit ito na maglalaman ng mga larawan, posters, at iba pang exhibit materials na magtatanghal sa mga paglilingkod na ginawa ng mga mag-aaral ng NSTP sa CSSP ngayong Ikalawang Semestre, Taong Akademiko 2016-2017. Katatampukan ito ng pagbubukas ng eksibit mula 8:00-9:00 nu sa unang araw at patimpalak para sa Natatanging Video Presentation AY 2016-2017 (klase sa umaga/hapon); Natatanging Community Engagement Poster AY 2016-2017 (klase sa umaga/hapon); at Natatanging Community Engagement Photo AY 2016-2017 (klase sa umaga/hapon) na pawang igagawad sa Programa ng Pagtatapos ng mga Mag-aaral ng NSTP sa CSSP.

Date: Mayo 15, 2017
Title of Event: “CSSP-NSTP: Naglilingkod sa KAPPwa, Naglilingkod sa Bayan!”
Programa ng Pagtatapos ng Mag-aaral ng NSTP sa CSSP 2016-2017
Venue: First Floor, Palma Hall Lobby
Time: 9:00 n.u.-12:00 n.t.; at 2:00-5:00 nh.

Programa ito ng Pagtatapos na naglalayong kilalanin ang matagumpay na pagtatapos ngayong Ikalawang Semestre Taong Akademiko 2016-2017 ng mga mag-aaral ng NSTP sa CSSP. Nakapaloob sa programa ang pagpapalabas sa video presentations ng paglilingkod-komunidad ng bawat klase ngayong semestre; pagkilala at pasasalamat sa mga katuwang na organisasyon/komunidad sa pagsasakatuparan ng mga inisyatibo ng bawat klase sa CSSP-NSTP ngayong semestre; paggagawad ng mga ispesyal na pagkilala sa mga klase; at ang mainit na pagtanggap sa mga nagtapos bilang mga bagong kasapi ng NSRC.


Kt. Prop. Arlyn P. Macapinlac, Tagapag-ugnay, CSSP NSTP Tanggapan ng CSSP-NSTP, 209-A Bulwagang Palma, UP Diliman, Quezon City Telepono: 981-8500 local 2427

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman