“PUNONG YUMAYABONG”: KAPP sa UP Diliman Lantern Parade 2014

        


"Tayo’y nagsimula bilang munting binhi na unti-unting sumibol sa pagdaloy ng kabihasnan at pag-agos ng pag-ibig para sabayan. Gamit ang puso at utak, tayo’y naglilingkod para sa lipunan. Bilang mga alagad ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, ang maliwanag na kinabukasan ay tunay na makakamtan sa pamamagitan ng pagsanib ng damdamin at kaalaman."
 

MGA PANGUNAHING MATERYALES
- Alambre (pangunahing magbibigay ng porma sa parol – sa mga dahon, sa mga sanga)
- Chicken wire (para sa porma ng buong parol at magbibigay suporta sa mga alambre – ang malaking buto, ang katawan ng puno, ang mga sanga, ang mga dahon)
- Dyaryo (maghuhulma sa parol sa pamamagitan ng pag-paper maché at pag-cover – sa Oblation, at iba pa)
- Colored cellophane (magbibigay kulay sa maraming bahagi ng parol – sa katawan ng puno, sa mga sanga, sa mga dahon)
- Pintura (magbibigay kulay sa ilang bahagi ng parol – sabuto, sa Oblation)
- Lumber (pangunahing magbibigay suporta sa puno)
- Plywood (lalagyan ng buongparol)
- Mga Ilaw
- Generator

Jofer Asilum, 3rd year B.A. Philosophy major and Head of the Publicity and Publications Committee of the CSSP Student Council made the design of the lantern.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAWAS: Paglalarawan ng Katawan sa Kaisipan at Kulturang Pilipino

'LAWAS: Paglalarawan ng Katawan sa Kaisipan at Kulturang Pilipino

Lektura ni Dr. Zeus Salazar

             Ginanap noong 01 Disyembre 2014 sa CSSP Silid Bilang 207 ang isang natatanging lektura, ang 'LAWAS: Paglalarawan ng Katawan sa Kaisipan at Kulturang Pilipino‘, kung saan naging tagapanayam si Dr. Zeus A. Salazar, retiradong propesor ng Kasaysayan at nagsilbing Dekano ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (1989-1992).  Tinalakay ni Dr. Salazar ang pagpapakahulugan ng mga Pilipino sa kanilang katawan sa larangang ng kamalayan, kaisipan, kalinangan, at lipunan sa pangkabuuan. Nagbigay ng pambungad na mensahe si Dr. Grace Aguiling-Dalisay, Dekana ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya  (KAPP) upang pormal na bukasn ang panayam. Nagsilbing mga guro ng palatuntunan sina Dr. Vicente Villan at Dr. Carlos Tatel, Jr. Nagbigay ng isang maikling pagtatanghal kultural si Prop. Reginaldo Cruz mula sa UP Departamento ng Antropolohiya.

Ang nasabing lektura ay bahagi ng Seryeng Don Belong De Los Reyes – Kaalamang Bayan at Pilipinolohiya, isang proyektong isinusulong ng Folklore Studies Program at Philippine Studies Program ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Naglalayon itong isulong ang talastasan at pag-aaral sa kaalamang bayan at Pilopinolohiya.

 

 

 

PAGTUTURO NG ANTROPOLOHIYA SA UP: Balik-tanaw at Suri sa Pinag-ugatan

 

 

Ginanap noong 21 Nobyembre 2014 ang “PAGTUTURO NG ANTROPOLOHIYA SA UP: Balik-tanaw at Suri sa Pinag-ugatan” isang panayam na nagsilbing panimula sa serye ng mga talakayan bilang pagsisimula sa pagdiriwang ng sentenaryo ng UP Departamento ng Antropolohiya (1914-1917-2014/2017). Nagsilbing mga tagapanayam sina Dr. Carlos Tatel, Dr. Nestor Castro, at Prop. Felipe Jocano, Jr. Dumalo sa panayam ang kaguruan, alumni, at mga mag-aaral ng departamento. Dumalo bilang mga panauhin ang mga apo ni Henry Otley Beyer, ang nagsilbing unang tagapangulo ng Departamento ng Antropolohiya noong 1914/1917.

Nagbahagi ng reaksyon sa mga lektura sina Dr. Caroline Sobritchea, alumna ng departamento, retiradong propesor at dating Dekana ng UP Asian Center, Fr. Jimmy Sales, SVD, gradwadong mag-aaral sa doktoradong antas at Bb. Xylene Azurin, mag-aaral sa di-gradwadong antas ng departamento. Nagsilbing guro ng programa si Prop. Efenita Taqueban, at tagapagpadaloy sa malayang talastasan si Prop. Rolando Esteban. Nagbigay ng mga pambungad na pananalita sina Dekana Grace Aguiling-Dalisay ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) at Dr. Soledad Natalia Dalisay ng UP Departamento ng Antropolohiya.

Ginawaran ng departamento ng posthumous na pagkilala sina Prop. Beyer at Dr. Marcelo Tangco, bilang mga natatanging pagpapahalaga sa kanilang ambag bilang mga propesor ng antropolohiya sa UP, una at ikalawang tagapangulo ng departamento, at mga iskolar na nagsulong at nagpalaganap ng antropolohiya bilang displina at propesyon sa Pilipinas. Binigyan rin ng pagkilala si Dr. Sobritchea sa kanyang ambag sa pagpapalawak ng mga materyales, aklat at mga babasahin sa H. Otley Beyer Library ng departamento.

 

 

 

PARANGAL KAY DENING: INA NG FOLKLORE: The Legacy of Damiana Ligon Eugenio, Ph.D. (27 Setyembre 1921-10 Oktubre 2014)

Ginanap noong 19 Nobyembre 2014 ang ‘Parangal kay Dening: Ina ng Folklore: The Legacy of Damiana Ligon Eugenio, Ph.D.’, isang pagbibigay parangal bilang paggunita sa ika-40ng araw mula nang pumanaw ang tinatanging iskolar ng kaalamang bayan at itinuturing na 'Ina ng folklore', si Dr. Damiana L. Eugenio. Si Dr. Eugenio ang patnugot ng Philippine Folk Literature, isang serye ng mga aklat na nagtipin sa mga epiko. alamat, kuwentong bayan, mga bugtong at salawikain mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Siya ay nagsilbing unang tagapag-ugnay ng UP Folklore Studies Program nang itatag ito noong 1980 sa ilalim ng noo'y College of Arts and Sciences (CAS).

Sa pagtataguyod ng Aliguyon UP Folklorists, Inc, UP Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP), UP Departamento ng Antropolohiya, at UP Kolehiyo ng Arte at Literatura (KAL) sa pangunguna ng UP Department of English and Comparative Literature, isang makabuluhang programa ng mga mensahe, testimonya, at pagbasa ng mga sipi ng akda ni Dr. Eugenio ang isinagawa sa Silid 207 (CSSP Audio Visual Room), Bulwagang Palma, UP Diliman.

Nagsilbing tagapagpadaloy ng programa ang kasalukuyang tagapangulo ng Aliguyon UP Folklorists, Inc. na si Prop. Melecio George Fabros III. Dinaluhan ng mga kapwa iskolar sa kaalamang bayan, mga naging mag-aaral, at kapwa guro sa pamantansan ang nasabihang pagtitipon. Binasa ng ilang mag-aaral mula sa mga klase ng Filipino 40 (Wika at Lipunan) ng sipi ng mga epiko, alamat, at kuwentong bayan mula sa mga akda ni Dr. Eugenio.

  

  

  

  

  

  

 

Page 13 of 17

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman