KAPPanimad-on: Pagbagtas sa Kaalamang Bayan, Pananaliksik sa Iba't ibang Larangan

 

Isinagawa ng Lupon sa Indihinesasyon ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) ang KAPPanimad-on: Pagbagtas sa Kaalamang Bayan, Pananaliksik sa Iba't ibang Larangan, noong ika-13 ng Nobyembre 2014 sa CSSP Audio Visual Room (Palma Hall 207). Pinangunahan nina Dr. Vicente C. Villan tagapangulo ng komite, Kawaksing Dekano Dr. Tess Payongayong-Vicente, at Dr. Carlos Tatel ang nasabing panayam. Pormal na binuksan ni Dr. Grace H. Aguiling-Dalisay ang programa sa pamamagitan ng isang maikling mensahe.

Nagbahagi ng kanilang mga pananaliksik sina Fr. Hermel Pama, O.P. (Institute of Information and Computing Sciences, University of Santo Tomas), Prop. Winifredo Dagli, (College of Development Communication, UP Los Banos), at Prop. Jesus Federico Hernandez (Departamento ng Linggwistiks, KAPP, UP Diliman). Nagsilbing tagapagpadaloy ng programa si Katuwang na Propesor Arlene Pinpin-Macapinlac.

============

(Hango sa maikling pagpapaliwanang ni Dr. Vicente Villan tungkol sa paksa ng panayam)

           Itinatampok ang susing konseptong “KAPPanimad-on” (mula sa KAPP at salitang-ugat na ‘panimad-on’) upang magsilbing mapanaklaw na diwang-gabay ng sampaksaan at iba pang gawaing akademiko sa buong kolehiyo na ititimon ng Lupon sa Indehinesasyon.

           Kung susuriinn, angkop na angkop ang katagadng Hiligaynong “panimad-on” (kinagisnang kaparaan at sistemang pangkaalaman) upang bigyang direksyon ang isinusulong ng lupon na ideya hinggil sap ag-aangkin o padudukal ng mga katutubo at taal sa lipunang mga pananaw, pagdulog, lapit, kaparaanan, at mga pagsasalaysay ng mga panlipunang penomena at kaganapan. Sa ginawang elaborasyon ni Kaufmann sa nabanggit na konsepto, sinabi niyang tumutukoy ito sa: “experience, observation, knowledge, intelligence, common sense, practical knowledge or wisdom; to observe, to study, watch, take notice. (cf. panimáan, pinaiíran, álam, kinaádman, tinún-an, pinanilágan).[1]

           Kaugnay ng konseptong ito ng panimad-on sa ideyan álam (kaalaman), kinaádman (karunungan), na naabot ng sinuman mula sa kanilang sariling pinaiíran (karanasan), tinún-an (napag-aralan), pinanilágan (siniyasat), at panimáan (tradisyon) bilang mga mahahalagang larangan at proseso sa pagkatuto ng mga indibidwal sa partikular at buong lipunan sa kabuuan.

           Magagamit sa madaling salita ang KAPPanimad-on hindi lamang bilang diwang-gabay sa gawaing akademiking pinangungunahan ng Lupon sa Indehinesasyon ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, kundi magsisilbi rin ito sa pangkalahatan bilang angklahan, katig, timon, at layag paa sa inaapuhap na direksyon ng paglalakbay upang bagtsin, dukalin at angkinin ang naririyan lamang sa bakurang perspektibo, metodolohiya, at praksis para sa pang-akademikong paglilinang at kabihasaang nagmumula sa pagtungo sa sariling lipunan at kalinangan.[1] Kaufmann, John M.H.M. 1935. Visayan-English Dictionary (Kapulúngan Binisayá-Ininglis). Iloilo City. La Editorial, pah. 383.

  

 

UPPI Grand Homecoming

NOVEMBER 8, 2014

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
POPULATION INSTITUTE

Grand Homecoming @ Eastwood Richmonde Hotel Grand Ballroom
(location map)
5:00 pm: Registration
6:00 pm: Program
7:30 pm onwards: Dinner

 

‘Anong GE ba ang naabutan mo?’: Forum ukol sa programang GE at K+12

            Sa pangunguna ng Tanggapan ng Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko, isinagawa ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KAPP) ang isang forum hinggil sa General Education (GE) Program ng kolehiyo at unibersidad at ang implikasyon dito ng programang K+12 ng Departament of Education (DepEd). Ginanap ito sa Silid Palma 207 mula ika-8 n.u. hanggang ika-4 n.h. Pormal na binuksan ni Dr. Grace H. Aguiling-Dalisay ang forum. Nagsilbing guro ng programa si Dr. Jeanette L. Yasol-Naval, ang Tagapangulo ng Departamento ng Pilosopiya. Naging tagapagpadaloy ng mga malayang talakayan si Dr. Aldrin E. Lee, ang Tagapangulo ng Departamento ng Linggwistiks. Dinaluhan ng kaguruan at mag-aaral ang nasabing aktibidad.

            Ang unang bahagi ng forum ay mga panayam mula sa mga piling tagapagsalita. Nagbahagi ng maikling panayam sina Dr. Rosario I. Alonzo, Dekano ng Kolehiyo ng Edukasyon, Dr. Ricardo T. Jose, Direktor ng Third World Studies Center, at Dr. Ma. Luisa T. Camagay, Propesor mula sa Departamento ng Kasaysayan. Ibinahagi ni Dr. Alonzo ang kaniyang pagtingin sa programang K+12, gayundin ang mga katangian, kahinaan at suliraning kaakibat nito. Inilahad naman ni Dr. Jose ang kanyang saliksik hinggil sa kasaysayan ng GE Program ng unibersidad at ang kanyang personal na pagtingin dito. Samantala, binasa ni Dr. Maria Bernadette L. Abrera, Tagapangulo ng Departamento ng Kasaysayan, ang papel na inihanda ni Dr. Camagay tungkol sa kanyang karanasan bilang guro at mag-aaral ng mga kursong GE.

            Tumuon ang ikalawang bahagi ng programa sa ulat ng Sub-komite sa Students’ Evaluation of Teachers (SET); at Sub-komite sa Repleksyon. Inilahad nina Prop. Jay A. Yacat, Dr. Anna Tuazon, at Prop. Felipe Jocano, Jr. ang kanilang mga kwantitatibo at kalitatibong pagsusuri ukol sa GE Program ng kolehiyo, partikular sa ilang mga kursong required tulad ng Kasaysayan 1 (Kas1) at Philosophy 1 (Philo1). Sa pagtatapos ng mga talakayan, bumuo ng mga mungkahi ang kolehiyo hinggil sa mga tunguhin at pagbabagong maaaring isagawa para sa pagpapaunlad ng programang GE sa kolehiyo at sa unibersidad. Nagbigay ng paglalagom at pangwakas na mensahe si Dr. Ma. Theresa Payongayong, ang Kawaksing Dekano para sa Usaping Pang-Akademiko ng KAPP.

 

 

PAGPAPATIBAY: Dr. Michael L. Tan’s Affirmation of Post as 10th Chancellor of UP Diliman

On 17 October 2014, Dr. Michael L. Tan affirmed his designation as the 10th Chancellor of the University of the Philippines Diliman. In a formal ceremony held at the University Theater, Chancellor Tan delivered his visions and projects in front of former and current UP System and Diliman officials and guests, faculty, students and other members of the UP Diliman community.

CHED Chairperson and UP Board of Regents (BOR) Chair Dr. Patricia B. Licuanan and UP President Alfredo E. Pascual lead the affirmation rites. Former UP Presidents Emmanuel V. Soriano and Francisco R. Nemenzo, Jr., as well as former UP Diliman Chancellor Sergio S. Cao attended the ceremony. Also, National Artist for Music Ramon P. Santos, National Scientists Dr. Edgardo Gomez and Dr. Gravino Trono graced the event.

The appointed vice chancellors of UP Diliman also affirmed their posts. These include Vice Chancellor for Academic Affairs Dr. Benito M. Pacheco, Vice Chancellor for Administration Virginia C. Yap, Vice Chancellor for Student Affairs Dr. Neil Martial R. Santillan, and Vice Chancellor for Community Affairs Dr. Nestor T. Castro. Dr. Santillan and Dr. Castro are faculty members of the College of Social Sciences and Philosophy (CSSP). Official of different offices in UP Diliman were also presented at the ceremony.

            The affirmation rites also showcased performances from various student and cultural organizations in the university. Performances from UP Pugad Sayk, UPIS Seraphim and Cherubim, UP Musika Asyatika, UP Dance Company, UP Filipiniana Dance Troupe, UP Varsity Pep Squad and the UP Singing Ambassadors delighted the crowd. The reception followed at the UP Ang Bahay ng Alumni.

            Officials, faculty members and staff of the CSSP attended the event. Lead by Dean Grace H. Aguiling-Dalisay, the CSSP delegation delightedly welcomes the affirmation. Chancellor Tan was the Dean of CSSP, from July 2011 – February 2014, until he was appointed by the UP BOR to his current post.

 

 

Page 14 of 17

Palma Hall, University of the Philippines Diliman, Quezon City | Telefax: (+63 2) 926 3486
Copyright 2014. All Rights Reserved.
College of Social Sciences and Philosophy | University of the Philippines Diliman